Skou van Sierduiwe / Showing of Fancy Pigeons

Many fanciers and breeders look forward to and prepare for the exhibiting of their birds the entire year. If they were unable to exhibit their birds and enjoy the thrill of doing so, they would possibly forego raising pigeons, in many instances On the other hand, there are thousands of pigeon breeders who have never shown their pigeons and who consequently are unfamiliar with its pleasures and profits. The showing of one’s birds constitutes a social and sporting phase of pigeon rearing, and the breeder who omits it from his schedule misses much.

Skou van Sierduiwe het baie voordele / Exhibiting fancy pigeons has many virtues

  • Love of Competitions – It satisfies the spirit of rivalry which exists in most of us.
  • Comparison- Showing affords the fancier the opportunity to compare his best birds with the best of others throughout the country. Without comparison, he or she could never be sure of the quality of his or her birds.
  • Advertising value – Show results are published in pigeon magazines and yearbooks, newspapers and show reports along with the names and addresses of the owners of winning birds. Valuable publicity is thus obtained. The show itself is a good market in which to buy and sell birds.
  • Fellowship – The greatest advantage of pigeon showing is the sincere friendships it creates. Deep in the bosom of every man and woman lies the desire to have true friends. When friends possess a common love and mutual hobby, the friendship is more complete than otherwise.
  • Liefde van Kompetisies - Dit voldoen aan die gees van wedywering wat in die meeste van ons bestaan.

  • Vergelyking - Vertoning bied die liefhebber die geleentheid om sy beste duiwe met die beste van ander regdeur die land te vergelyk. Sonder vergelyking kan hy of sy nooit seker wees van die kwaliteit van sy of haar duiwe nie.

  • Advertensiewaarde - Wysresultate word in duimtydskrifte, jaarboeke, koerante en verslae saam met die name en adresse van die eienaars van wenduiwe gepubliseer. Waardevolle publisiteit word dus verkry. Die vertoning self is 'n goeie mark om duiwe te koop en te verkoop.

  • Genootskap - Die grootste voordeel van duifweergawe is die opregte vriendskappe wat dit skep. Diep in die boesem van elke man en vrou lê die begeerte om ware vriende te hê. Wanneer vriende oor 'n gemeenskaplike liefde en onderlinge stokperdjie beskik, is die vriendskap vollediger as andersins.

Vertoon van duiwe het sy eise. Dit sluit in opleiding duiwe om gewoond te raak aan skouhokke, mense, musiek en geraas. Verskeie ander dinge moet ook gedoen word soos om die duiwe te hanteer, hul bekke skoon te maak, ongewenste vere te snoei, toonnaels te poleer, ens.

Afrig van Skou duiwe / Training of show pigeons

Showing of pigeons has its demands. These include training pigeons to get used to show pens, people, music and noise. Various other things also have to be done like handling the birds, cleaning their beaks, trimming undesirable feathers, polishing toenails, etc…

Beoordeling van Skou duiwe / Judging of show pigeons

Show management makes the show rules and the qualities of the ideal bird in each breed are defined a written standard. The judging of pigeons at shows is usually done means of comparison, always qualified judges. The customary procedure is for the judge to sum up the good and bad points of each entry and then compare them with each other as well as the ideal that he has fixed in his mind.

Voorbereiding van Standaarde / Preparation of Standards

SAFPA promulgates a standard for each breed. This serves as a guide for all members and non-members that breed pigeons and creates a uniform standard despite the fact that breeders may be thousands of kilometres apart or even live in different countries. The standard of the country from which the pigeon originated will usually be adopted. In South Africa, all show pigeons must be rung with a seamless metal ring.

Ons Beoordelaars / Our Judges

Skou Informasie / Showing Information

Skou Datums 2024 / Show Dates 2024

Inskrywingsvorms / Entry Forms

Streek Skou / Region Show

Streek Skou / Region Show

Streek Skou / Region Show

Streek Skou / Region Show

Nasionale Kampioenskapskou / National Championships

Streek Skou / Region Show

Streek Skou / Region Show

Streek Skou / Region Show

Streek Skou / Region Show

Streek Skou / Region Show

KwaZulu-Natal

Noord-Kaap   /   Northern Cape

Oostelike Provinsie   /   Eastern Province

Oostelike Streek   /   Eastern Region

Vrystaat   /   Free State

Wes-Transvaal   /   Western Transvaal

Suid-Westelike Distrik   /   South Western District

Wes-Kaap / Western Cape

Baie liefhebbers en telers sien daarna uit om voor te berei vir die uitstalling van hul duiwe die hele jaar. As hulle nie hul duiwe kon uitstal nie en die opwinding daarvan kon geniet, sou hulle moontlik die teel van duiwe laat vaar het. In die meeste gevalle is daar duisende duiftelers wat nog nooit hul duiwe getoon het nie en gevolglik onbekend is met sy genot en winste. Die vertoning van 'n mens se duiwe is 'n sosiale en sportfase van duifopbrengs, en die teler wat dit van sy skedule verlaat, mis baie.

Skoubestuur maak die vertoonreëls en die eienskappe van die ideale duif in elke ras word 'n geskrewe standaard gedefinieer. Die beoordeling van duiwe by skoue word gewoonlik gedoen om vergelykings te maak, altyd gekwalifiseerde beoordelaars. Die gebruiklike prosedure is vir die beoordeellaar om die goeie en slegte punte van elke inskrywing op te som en dan hulle met mekaar te vergelyk, asook die ideaal wat hy in sy gedagtes vasgestel het.

SASV promulgeer 'n standaard vir elke ras. Dit dien as 'n gids vir alle lede en nie-lede wat duiwe broei en 'n eenvormige standaard skep, ondanks die feit dat telers duisende kilometers van mekaar kan wees of selfs in verskillende lande kan woon. Die standaard van die land waaruit die duif ontstaan het, sal gewoonlik aangeneem word. In Suid-Afrika moet alle skou duiwe met 'n geslote ring gering word.

Noord-Vrystaat   /   Northern Free State

Noord-Vrystaat   /   Northern Free State

Streek Skou / Region Show

Noord-van-die-Vaal   /   North-of-the-Vaal

"Squiker" Jongduifskou / "Squiker" Young Bird Show

Wes-Transvaal   /   Western Transvaal

Jongduifskou / Young Bird Show

Wes-Kaap / Western Cape

Jongduifskou / Young Bird Show

26 - 29 Junie / June 2024

 

 

@ Bloemfontein Skougronde / Show Grounds