Lede / Members

Wat die SASV bied aan nuwe lede / What SAFPA offers new members

 • Every member is allocated to the appropriate region according to his or her residential address. There are currently 10 regions in total.

 • Information on the allocated region’s shows, news and other member’s details will be provided to each new member to initiate and encourage fellowship between members

 • All members are encouraged to obtain the Book of Standards of Fancy Pigeons. This book contains standards of over 100 different breeds, with sketches and photos to illustrate each breed. This can be ordered and purchased from SAFPA

 • Elke lid word volgens sy of haar woonadres aan die toepaslike streek toegewys. Daar is tans 10 streke in totaal..

 • Inligting oor die toegewysde streek se skoue, nuus en ander lede se besonderhede sal aan elke nuwe lid verskaf word om gemeenskap tussen lede te begin en aan te moedig.

 • Alle lede word aangemoedig om die Boek van Standaarde van Sierduiwe te bekom. Hierdie boek bevat standaarde van meer as 100 verskillende rasse, met sketse en foto's om elke ras te illustreer. Dit kan bestel en aangekoop word by SASV

Die voordele van lidmaatskap / The advantages of a membership

 • All registered members can order the necessary rings from the Ringmaster. SAFPA sells about 25 000 rings per year, only to registered members.

 • Members are entitled to show their pigeons in any region during the show season, which runs from March until July. During this period, roughly 20 regional and agricultural shows are staged, as well as the National Championship Show.

 • Competition between fanciers is keen and perseverance is required to gain the champion in your breed or to have the Grand Champion on show. Attractive prizes of various kinds can be won at the Regional shows as well as at the Championship Show. These may vary between diplomas, trophies, cash prizes or useful articles.

 • The Association offers a variety of branded items to members. There include ties and windbreakers in various colours

 • Various collar knots may be obtained for membership and the different regions.

 • Alle geregistreerde lede kan die nodige ringe van die Ringmeester bestel. SASV verkoop ongeveer 25 000 ringe per jaar, slegs aan geregistreerde lede.
 • Lede is geregtig om hul duiwe in enige streek te wys gedurende die vertoningseisoen, wat van Maart tot Julie loop. Gedurende hierdie tydperk word ongeveer 20 streeks- en landbouskoue aangebied, sowel as die Nasionale Kampioenskapskou.
 • Kompetisie tussen vertoners is gretig en deursettingsvermoë is nodig om die kampioen in jou ras te kry of om die Algehele Kampioen op die skou te hê. Aantreklike pryse van verskillende soorte kan gewen word by die streekskoue sowel as by die Kampioenskapskou. Dit kan wissel tussen diplomas, trofeë, kontantpryse of nuttige artikels.
 • Die Vereniging bied 'n verskeidenheid handelsmerke aan lede. Daar is dasse en windbrekers in verskillende kleure
 • Verskeie kraagknope kan verkry word vir lidmaatskap en die verskillende streke.

Hoe om aan te sluit / How to join

Laai en voltooi die volgende aansoekvorm op die onderstaande skakel / Download and complete the following application form clicking on the link below

Sodra die vorm voltooi is, stuur dit na ons Ringmeester / Once the form has been completed send it to our Ring Master

Notas van die Ringmeester se lessenaar / Notes from the Ring Masters desk

 • The financial year of SAFPA is from 1 January till 31 December. This means that membership fees always expires on 31 December irrespective the date you have joined for the first time.

 • When you joined before 30 June, you have to pay the full amount of the membership fee for a year.

 • If you join after 1 July of a year, you only have to pay half the applicable membership fee.

 • The application and monies need to be send to the Ring Master and all rings needed must be order from the Ring Master. No rings will be supplied before all monies are paid.

 • An entry fee is applicable to all new applications.

 • If you want to join SAFPA, print the Application form and mail or fax the form to the Ringmaster with the necessary monies. However, it is safer to deposit the applicable monies directly into SAFPA’s account and to mail or fax the depost slip with your application.

 • Die finansiële jaar van die SASV is van 1 Januarie tot 31 Desember. Dit beteken dat ledegelde altyd op 31 Desember verstryk, ongeag die datum wat u vir die eerste keer aangesluit het.

 • Wanneer u voor 30 Junie aangesluit het, moet u die volle bedrag van die ledegeld vir 'n jaar betaal.

 • Indien u na 1 Julie van 'n jaar aansluit, moet u slegs die helfte van die toepaslike ledegeld betaal.

 • Die aansoek en geld moet gestuur word aan die Ringmeester en alle ringe wat benodig word, moet by die Ringmeester bestel word. Geen ringe sal voorsien word voordat alle geld betaal word nie.

 • 'n Inskrywingsfooi is van toepassing op alle nuwe aansoeke.

 • As u by SASV wil aansluit, druk die Aansoekvorm pos of faks die vorm aan die Ringmeester met die nodige gelde. Dit is egter veiliger om die toepaslike gelde direk in SASV se rekening te deponeer en die depositostrokie te pos of te faks met u aansoek.

Telersregister / Breedersregister

Junior Lede / Junior Members

Die Suid-Afrikaanse Sierduif Vereniging beywer hom om ‘n liefde en passie vir Sierduiwe onder die Jeug te kweek met die oog op die verbetering van die kwaliteit en die standaard daarvan deur wedersydse hulp en advies van lede.
Die SASV het ‘n Jeugforum op die been gebring om die jeug te help met behulp van die Streekverteenwoordigers van elke streek. Die Jeugforum, bestaande uit die Nasionale Jeugforum Verteenwoordiger en die Streekverteenwoordigers / Jeugverteenwoordigers, sal poog om deurlopend met Juniors inverbinding te bly en hulle te help waar moontlik.
Die boek, “Handleiding vir die skou van Sierduiwe” is opgestel om die SASV se Juniors en die Jeug wat betrokke is Jeugskoue van inligting te voorsien hoe om met sierduiwe te begin boer, die duifrasse te leer ken, standaarde te ken, duiwe te versorg en vir siektes te behandel en voorbereiding voor ‘n skou.

Die SASV wil ook poog om die SASV se Jeug betrokke te kry die Nasionale Jeugskou Vereniging (Landbou Jeugvereniging) se Jeugskoue wat deur die Landbou Skole aangebied word; ook waar ander skole se Jeug betrokke kan wees. Voorts word gepoog om die Jeug van die Jeugskou Vereniging weer betrokke te kry die Suid-Afrikaanse Sierduif Vereniging. Deur albei die organisasies betrokke te wees, kan die Jeug se betrokkenheid diere en voëls net sterker word. So is daar is ook ‘n boek beskikbaar vir diegene wat met Wedvlugduiwe die Jeugskou Verenging wil skou.

Die Juniors moet die “Handleiding vir die skou van Sierduiwe” ken. Dit is om elke Junior te help om sy duiwe goed te ken en eendag die SASV verder op te bou. Die SASV se Jeug is die toekoms van die SASV en hoe meer kennis hulle van jongsaf opdoen, hoe meer gaan hulle later vir die SASV beteken. Kennis kan nie van jou weg geneem word nie.

The South African Pigeon Association strives to foster a love and passion for Pigeons under Youth with a view to improving its quality and standard through mutual assistance and advice from members.
The SASA has set up a Youth Forum to assist the youth with the regional representatives of each region. The Youth Forum, consisting of the National Youth Forum Representative and the Regional Representatives / Youth Representatives, will endeavor to keep in touch with Juniors and help them where possible.
The book, "Guide to the Show Pigeons" has been set up to provide the SASV's Juniors and Youth involved Youth Shows with information on how to start farming with pigeons, get to know pigeons, know standards, care for pigeons and for diseases and preparation for a show.
The SASA also wants to try to get the SASA Youth involved in the National Youth Show Association (Agricultural Youth Association) Youth Shows presented by the Agricultural Schools; also where other schools youth can be involved. Furthermore, an attempt is made to get the Youth of the Youth Show Association back into the South African Pigeon Association. By engaging both organizations, youth involvement of animals and birds can only become stronger. So there is also a book available for those who want to watch the Peacock Pigeon Youth Show.
The Juniors must know the “Guide to the Show of Pigeons”. It is to help every junior to know his pigeons well and one day to build up the SASA. The SASA's Youth is the future of the SASA and the more knowledge they gain from early on, the more they will mean later on for the SASA. Knowledge cannot be taken away.

Junior van die Jaar / Junior of the Year

SAFPA honours the top performing junior member annually awarding him/her with the prestigious “Junior of the Year” accolade.

SASV vereer jaarliks die top-presterende junior lid wat hom / haar toeken met die gesogte Junior van die Jaar-toekenning.

1996       Harry Munnik
1997       David le Roux
1998       Leandri Steyn
1999       Benita Geyer
2000       Ruan de Bruin
2001       Geen Toekenning
2002       Geen Toekenning
2003       Ruan de Bruin
2004       Tweeling Boerdery
2005       Geen Toekenning
2006       Christel van der Walt
2007       Daniel Bierman

2008       Geen toekenning

2009       Berni van Jaarsveld

2010       Junior vd Walt
2011       Geen toekenning
2012       Minke Hohls
2013       Marleen Esterhuizen
2014       Marleen Esterhuizen
2015       Graham Neethling
2016      Chante van Staden
2017      Dèan Dreyer
2018      Dèan Dreyer

2019      Dèan Dreyer

2020      Geen toekenning

2021      Geen toekenning

2022      Karel-Jan Smeda

2023      Karel-Jan Smeda

Toekennings en Nasionale Kleure / Awards and National Colours

 • Members who obtain their national colours are awarded the green National Blazer.

 • This blazer may be awarded for three different reasons and is worn with the appropriate Scroll, namely Administration, Breeder or Judging.

 • From 2018 these awards can be achieved in the following categories:  National colours, National colours level Silver and National Colours level Gold.  These additional achievement levels acknowledge achievements that exceeded the standard set for National Colours.

 • Honour colour scrolls are issued to members on the recommendation of each region.

 • Members who serve the Association with distinction over a period of time may be awarded the “Fancy Pigeon: Hall of Fame”, the ultimate award in SAFPA.

 • A long service button is awarded to members in good standing on completing 10, 20, 30, 35 years and then every 5 years thereafter.

 • Nationals Colours were awarded the first time in 1992.

 • Lede wat hul nasionale kleure kry, word die groen Nasionale Blazer toegeken.
 • Hierdie blazer kan vir drie verskillende redes toegeken word en word gedra met die toepaslike Balkie, naamlik Administrasie, Teler of Beoordeellaar.
 • Vanaf 2018 kan hierdie toekennings in die volgende kategorieë behaal word: Nasionale kleure, nasionale kleure vlak silwer en nasionale kleure vlak goud. Hierdie bykomende prestasievlakke erken prestasies wat die standaard vir Nasionale Kleure oorskry het.
 • Eerlike kleurrolle word op aanbeveling van elke streek aan lede uitgereik.
 • Lede wat die Vereniging met lof oor 'n tydperk bedien, kan die "Fancy Pigeon: Hall of Fame", die uiteindelike toekenning in SASV, toegeken word.
 • 'N Lang diensknoppie word toegeken aan lede met goeie reputasie op 10, 20, 30, 35 jaar en dan elke 5 jaar daarna.
 • Volksgenote Kleure is in 1992 die eerste keer toegeken

Die volgende was die ontvangers sedert 1992 / The following were the recipients since 1992

Spesiale Toekennings op Skoue / Special Awards on Shows

A special feature of Regional and Championship Shows is the “Top Seven Awards” where interbreed judging takes place. Breed judges ascertain the Champion bird in each breed. The Breed Champions (there may be 70 of them if there are 70 different breeds on show) are then judged a Senior “All Round” Judge to find the seven best pigeons on show, namely the Grand Champion Pigeon on Show. The top seven awards are made up of the 7 best birds on show.  An award for the best young bird is added to the awards, as well as the champion and reserve champion birds exhibited a junior member.

 

The interbreed judging is the most thrilling event of the National Championship Show each year, and to obtain such an award is a breathtaking experience that is difficult to describe to others. To exhibit the Grand Champion Pigeon in South Africa may happen only once in the lifetime of a fancier.

'n Spesiale kenmerk van Streeks- en Kampioenskapskoue is die "Top Sewve Toekennings" waar interras beoordeling plaasvind. Ras beoordelaars bepaal die Kampioen voël in elke ras. Die Raskampioene (70 van hulle kan 70 wees indien daar 70 verskillende rasse op die skou is). Daarna word 'n Senior Beoordeellaar geoordeel om die sewe beste duiwe op die skou te vind, naamlik die Algehele Kampioen op die Skou. Die top sewe toekennings bestaan uit die 7 beste voëls op die skou. 'n Toekenning vir die beste jong voël word by die toekennings gevoeg, asook die kampioen- en reserwe-kampioenvoëls het 'n junior lid uitgestal.
Die interras beoordeling is elke jaar die mees opwindende gebeurtenis van die Nasionale Kampioenskapskou. Om so 'n toekenning te bekom, is 'n asemrowende ervaring wat moeilik is om aan ander te beskryf. Om die Algehele Kampioenduif in Suid-Afrika te vertoon, kan net een keer in die leeftyd van 'n vertoner gebeur.

Langdienstoekennings / Long Service Awards

"Hall of Fame" Toekennings / Awards

Awarded on a ad hoc basis during 1996 at the Championship Show in Worcester

Toegeken op ad hoc basis gedurende 1996 by die Kampioenskapskou in Worcester

 • Norman Verwy (Posthumous)

 • Lettie Reyneke (Posthumous)

 • Ben Ricketts

 • Dr Andre Malan (Posthumous)

 • Warren Klopper

 • Gert Bierman

 • Mervin Wightman (Posthumous)

 • EHF Mellish (Posthumous)

Toekennings vanaf 1996 / Awards from 1996

 • 1997 – Ds Renier Lee and Kobus Snyman

 • 1998 – Wynand Wessels and Pierre le Roux

 • 1999 – Stewart Patterson

 • 2000 – Bertha Snyman

 • 2001 – Dr Koot Serfontein

 • 2002 – Bernard Steyn

 • 2004 – Gerhard van der Bank

 • 2012 – Frik and Sarie Knoetze

 • 2016 – Willie van Zyl

 • 2023 – Bertie Wessels and Chris de Bruin


Ring oordragsvorm / Ring transfer form